موضوع قرارداد:عملیات تامین و اجرای معماری ساختمان CCR  به همراه احداث کالری و ترنچ های برق سازه های مذکور

کارفرمای اصلی :واحد اجرایی پروژه دماوند

کارفرما :شرکت تدبیر رویان صنعت


  • مشاهده همه
  • تصاویر قبل از طراحی
  • طراحي نماي داخلي
  • طراحي نماي خارجي
  • حين اجراي پروژه
  • پايان كار