مدیریت پروژه و طرح

مدیریت پروژه و طرح
اصلی ترین رکن موفقیت و یا شکست یک پروژه، تیم مدیریت آن پروژه است که تا چه حد دانش و تجربه و توانایی لازم و کافی و همسو با موضوع و ماهیت پروژه را در اختیار دارد و آیا در معرض ابزار و امکانات ( سخت افزاری و نرم افزاری ) بروز صنعت و چگونگی استفاده از آن قرار دارد.

اصلی ترین رکن موفقیت و یا شکست یک پروژه، تیم مدیریت آن پروژه است که تا چه حد دانش و تجربه و توانایی لازم و کافی و همسو با موضوع و ماهیت پروژه را در اختیار دارد و آیا در معرض ابزار و امکانات ( سخت افزاری و نرم افزاری ) بروز صنعت و چگونگی استفاده از آن قرار دارد.

با توجه به سالها تجربه موفق در مدیریت پروژه های متعدد حوزه نفت و گاز، این شرکت توانایی دارد تا در تمامی مراحل یک پروژه ساخت و نصب از زمان برآورد و کشف قیمت مناقصه تا انتهای فاز اختتام به روش های ذیل در کنار شما کارفرمایان محترم باشد.

- مدیریت پیمان بصورت دستمزدی، درصدی و مشارکت

شامل : برآورد قیمت مناقصه، تجهیز کارگاه، استقرار تیم مدیریت پروژه و ستاد کارگاهی به همراه کلیه امکانات و تسهیلات مربوطه تا اختتام پروژه